Referentieadres

Wat

Sommige mensen verblijven in België, maar hebben er geen officiële verblijfplaats, bv. mensen die op een schip verblijven, woonwagenbewoners of daklozen. In hun geval geldt een referentieadres als officieel adres. Op die manier zijn ze administratief bereikbaar voor officiële instanties.

Het referentieadres maakt het mogelijk dat u uitkeringen ontvangt die een officiële woonplaats als voorwaarde stellen (bv. kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding). De post en administratieve documenten krijgt u dan op dit adres toegestuurd.

Voorwaarden

De voorwaarden die in acht genomen moeten worden, om als dakloze een referentieadres te vragen aan het OCMW, zijn de volgende:

  • u bent dakloos, een dakloze is 'iemand die niet over een eigen woongelegenheid beschikt, die niet de middelen heeft om daar op eigen kracht voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft of tijdelijk in een tehuis verblijft, in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt gesteld'
  • u bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister
  • u wendt zich tot het OCMW voor de dienstverlening.

Procedure

Uit het sociaal onderzoek zal blijken of u aan de voorwaarden voldoet. Het vast bureau van het OCMW neemt de beslissing om al dan niet een referentieadres toe te kennen. Indien uw aanvraag goedgekeurd is, wendt u zich met de nodige documenten tot uw gemeente om u in te schrijven op het referentieadres van het OCMW. U meldt zich minstens een keer per kwartaal op het OCMW.