Privacy

Privacyverklaring

 1. Bescherming van persoonsgegevens
 2. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?
 3. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
 4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
 5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?
 6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 7. Wat zijn uw rechten?
  • Recht op intrekken toestemming
  • Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit
 8. Op basis waarvan mogen wij uw gegevens verwerken?

 

1. Bescherming van persoonsgegevens

Het OCMW Scherpenheuvel-Zichem hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg over hoe wij met de persoonlijke gegevens van onze cliënten omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacybeleid van ons bestuur valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van ons bestuur.

 

 

2. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?

Het OCMW-bestuur, Markt 21 te 3271 Scherpenheuvel-Zichem is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele ambtenaar die uw persoonsgegevens verwerkt wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verantwoordelijke. Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kunt u terecht bij de algemeen directeur via het e-mailadres eva.poelemans@ocmwscherpenheuvel-zichem.be en/of bij onze functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres privacy@ocmwscherpenheuvel-zichem.be.

 

 

3. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Ons bestuur verwerkt uw persoonsgegevens om de dienstverlening van het OCMW te kunnen uitvoeren.

Het OCMW verwerkt uw gegevens niet voor commerciële doeleinden. Noch gebruikt ons bestuur uw gegevens om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat u hiervoor uw toestemming geeft.
Het is mogelijk dat uw gegevens worden verwerkt via automatische besluitvorming. Dit gebeurt dan enkel in het kader van goedgekeurde wetgeving / gemeentelijke reglementen. Een voorbeeld hiervan is het toekennen van een sociale premie aan de hand van uw inkomen.

 

 

4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?

De personeelsleden van ons bestuur hebben toegang tot uw gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Niet iedereen binnen het bestuur heeft toegang tot dezelfde informatie. De toegangen van medewerkers van bijvoorbeeld de thuiszorgdiensten, de maatschappelijk werkers en het onthaal zijn verschillend. Voor de uitvoer van bepaalde taken doet het bestuur beroep op “verwerkers”. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van het bestuur persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld ICT-bedrijven waar het bestuur mee samenwerkt

 

Het bestuur stelt met deze verwerkers een “verwerkersovereenkomst” op, overeenkomstig de bepalingen van de GDPR/AVG.

 

5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?

Wij kunnen rechtstreeks bij u de gegevens opvragen, of wij verkrijgen uw gegevens via andere overheden. In de voorbije jaren werden ettelijke machtigingsdossiers bij de Sectorale Comités van de Privacycommissie (nu Gegevensbeschermingsautoriteit) door de POD maatschappelijke integratie in naam van alle OCMW’s aangevraagd en goedgekeurd. Als gevolg mag het OCMW verschillende gegevens opvragen bij andere overheden. In de praktijk worden deze gegevens aangeboden via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, waartoe het OCMW toegang heeft.

 

 

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.

 

 

7. Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kan u de algemeen directeur (eva.poelemans@ocmwscherpenheuvel-zichem.be) of de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@ocmwscherpenheuvel-zichem.be) contacteren. Het bestuur houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30). U hebt het recht om :

 

 • uw gegevens te (laten) verbeteren (rectificatie)
 • uw gegevens te (laten) wissen
 • de verwerking van uw gegevens te beperken
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
 • uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

 

Recht op intrekken toestemming

U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heeft verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

 

 

Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, of u hebt inbreuken vastgesteld, kan u zich wenden tot de Vlaamse Toezichtcommissie.

 

Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan nr. 15, 1210 Brussel

contact@toezichtcommissie.be

 

8. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan uw persoonsgegevens mogen verwerkt worden.

 

De OCMW-doeleinden zijn voornamelijk verankerd in wetgeving. Denk maar aan

 • het uitkeren van een leefloon
 • het verlenen van hulp aan vreemdelingen
 • het verlenen van hulp aan minderjarigen die aan het OCMW zijn toegewezen
 • het verlenen van hulp aan daklozen

 •  

Indien het bestuur op basis van wetgeving uw gegevens verwerkt is er geen toestemming nodig. U wordt op het moment van het verwerken (inzamelen) van uw gegevens hierover ingelicht. Ook in uitvoering van contracten, het vrijwaren van uw vitaal belang of het algemeen belang is het niet nodig om uw toestemming te geven.

Indien uw expliciete toestemming nodig is om een verwerking uit te voeren zal deze aan u gevraagd worden. Dienstverlening van het OCMW die bijvoorbeeld niet verankerd is in wetgeving kan zijn:

 • inschrijven voor eenmalige activiteiten van het OCMW
 • inschrijven in een elektronische nieuwsbrief

Bij elke verwerking zal door middel van een actieve handeling van u, uw toestemming gevraagd worden. Op de formulieren van de website zal u actief moeten aanvinken dat u akkoord gaat met de aangeboden verwerkingen. Op papieren formulieren is eveneens voorzien dat u actief “aanvinkt” akkoord te gaan met de verwerkingen. Bij elke inzameling van persoonsgegevens wordt duidelijk gemaakt waarvoor (het doeleinde) uw gegevens worden opgevraagd.

Een overzicht van de verschillende verwerkingen met de daarbij horende rechtsgronden houdt het bestuur bij in haar register van verwerkingsactiviteiten (verplicht door GDPR art. 30). U kan dit op eenvoudig verzoek inkijken.

 

Cookieverklaring

1. Welke partijen zijn er?

 

In deze Cookie Statement (“Cookieverklaring”) wordt verstaan onder:

 

‘OCMW': OCMW Scherpenheuvel-Zichem, met zetel te Markt 21, 3271 Scherpenheuvel, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0216.769.561.
‘Gebruiker’, ‘u’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met het OCMW via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012).

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op uw lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heeft u technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

De Belgische Wet bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische wetswijziging is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld.

3. Welk nut hebben deze cookies?

Het OCMW wil u zo goed mogelijk informeren over welke cookies zij gebruikt.

 

 • _ga
  Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen.
 • _gat
  Doel van de cookie – Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen.

Als u de website van het OCMW wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Echter, als u dit liever niet wenst, bent u vrij om de cookies uit te schakelen (zie ook de titel “Hoe kan ik mijn cookies beheren?”).

4. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in uw browser. Om cookies in te schakelen moet u de volgende handelingen uitvoeren:

 

 • Bij browser Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0
  In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
  Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
  Klik op ‘OK’.
 • Bij browser Mozilla Firefox
  Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van uw browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
  Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
  Klik op ‘OK’.
 • Bij browser Google Chrome
  Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
  Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
  Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.
 • Bij browser Safari
  Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
  Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.
  Klik ‘Save’.

Formulieren

U kan contact opnemen met het OCMW via daartoe voorziene contactformulieren (bijvoorbeeld om een algemene vraag te stellen, maar ook om documenten op te vragen). De gegevens die u ons daarbij bezorgt worden uitsluitend aangewend om uw vraag te beantwoorden. Uw gegevens worden niet overgemaakt aan derden, tenzij dit nodig is voor het beantwoorden van de gestelde vraag. U heeft steeds het recht uw persoonlijke gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te laten schrappen.

 

E-mails

Indien u via de e-mailadressen vermeld op deze site contact opneemt met het OCMW deelt u ons bepaalde informatie mee (uw e-mailadres, naam …), zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. Deze informatie wordt niet medegedeeld aan derden, tenzij dit nodig is voor het beantwoorden van de gestelde vraag. Gelieve ons indien mogelijk te contacteren via de relevante e-mailadressen. Voor een algemene vraag kan u ook steeds terecht op info@ocmwscherpenheuvel-zichem.be. Uw persoonlijke gegevens worden niet verder verwerkt in een contactlijst, tenzij u hier zelf uitdrukkelijk om vraagt. U kan in dat geval uw gegevens steeds inkijken en aanpassen indien nodig.

 

Externe sites

De site legt links naar externe websites. Onze bepalingen aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn enkel van toepassing op onze eigen site en breidt zich niet uit naar het verwerken van persoonlijke gegevens op deze externe sites. Wij adviseren u daarom altijd de bepalingen aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op die sites na te kijken en hen eventueel te contacteren.

 

Meer info

Voor meer informatie i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op deze site kan u zich steeds wenden tot de communicatieambtenaar, Markt 21, 3271 Scherpenheuvel-Zichem of per mail: anne.laeremans@ocmwscherpenheuvel-zichem.be.