Inkomensgarantie voor ouderen

Wat

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65-plussers die niet genoeg financiële middelen hebben.

Voorwaarden

Om na te gaan of u recht hebt op de IGO, worden uw bestaansmiddelen en die van uw eventuele huwelijkspartner of wettelijk samenwonende in kaart gebracht. Meer informatie over de berekening van uw financiële middelen en de inkomensgrens waaronder u recht kunt hebben op een IGO, vindt u op de website van de Federale Pensioendienst.

U moet ook voldoen aan de onderstaande voorwaarden op gebied van leeftijd, nationaliteit en woonplaats.

 • Leeftijdsvoorwaarde: u moet minstens 65 jaar zijn.
 • Nationaliteitsvoorwaarde: u bent Belg of u bevindt zich in een gelijkgestelde situatie.
 • Verblijfsvoorwaarde: u moet uw hoofdverblijfplaats in België hebben. U mag maximaal 29, al dan niet opeenvolgende, dagen per kalenderjaar in het buitenland verblijven. Sinds 1 juli 2019 moet u de Pensioendienst altijd vooraf op de hoogte brengen als u:
  • in België meer dan 21 opeenvolgende dagen op een andere plaats verblijft dan op uw gewone adres.
  • naar het buitenland gaat, wat de duur ervan ook is.

Meer informatie over de nationaliteitsvoorwaarde, de verblijfsvoorwaarde en de controles op de verblijfsvoorwaarde vindt u op de website van de Federale Pensioendienst.

Procedure

Of u recht hebt op de IGO wordt automatisch onderzocht wanneer u een pensioen, een uitkering voor personen met een handicap of een leefloon krijgt.

U kunt ook zelf een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld wanneer uw inkomen of leefsituatie veranderd is, waardoor u nu misschien wel in aanmerking komt voor de IGO.

U kunt de aanvraag om IGO op drie manieren indienen:

 • bij het Sociaal Huis (in persoon of via gevolmachtigde)
 • bij de Federale Pensioendienst (in persoon of via een gevolmachtigde)
  • op een van de zitdagen die de FPD in heel wat gemeentes organiseert
  • in een regionaal kantoor van de FPD
  • in de Zuidertoren te Brussel, de hoofdzetel van de FPD
 • via de website www.pensioenaanvraag.be.

Wat meebrengen?

 • identiteitskaart

Bedrag

Het bedrag dat u kunt ontvangen is afhankelijk van uw financiële middelen en uw gezinssituatie.

 • Basisbedrag voor samenwonenden: 754,52 euro (cijfer 1 januari 2020)
 • Basisbedrag voor alleenstaanden: 1.131,78 euro (cijfer 1 januari 2020)

Meer informatie vindt u op de website van de Federale Pensioendienst.